Romania Libera Deel II: Hoe kinderrechten uit te wissen

Volledig artikel in het Roemeens: Romania Libera

9 september 2019

“De wet van de Europese Unie legt als basiswet op voor alle adopties van EU-lidstaten – het Verdrag van de Verenigde Naties en sluit met nadruk het Haags Verdrag uit, ook al is het door alle EU-lidstaten geratificeerd.

Romania Libera heeft de twee verdragen bestudeerd voordat het zich tot de ambtenaren van de Europese Commissie richtte. Het verschil is enorm, de twee zijn absoluut “onverenigbaar” op het gebied van twee essentiële elementen:

a) Het Verdrag van de Verenigde Naties sluit de variant “internationale adoptie” uit, aangezien het bijna onmogelijk is om adopties goed te keuren, zelfs buiten de lidstaat waar het kind woont. Artikel 21: (b) Staten erkennen dat internationale adoptie kan worden beschouwd als een alternatief middel voor kinderopvang, als het kind niet in een adoptiegezin of pleegzorg (pleeggezin) kan worden geplaatst of niet op passende wijze in het land van oorsprong kan worden verzorgd; De belangen van het kind worden aldus gedefinieerd. Volgens dit artikel is de adoptie van Sorina illegaal, het meisje kan nooit uit het gezin van pleegouders worden gehaald.

b) Het Haags Verdrag is voor het belang van het kind om een gezin te hebben, een in 2013 aangenomen gids over “Samenwerking bij grensoverschrijdende adoptie/introductie:” Het Verdrag erkent dat opgroeien in een gezin van het grootste belang is en essentieel is voor de geluk en een gezonde ontwikkeling van het kind. – Het Haags Verdrag is praktisch in overeenstemming met artikel 21 (b) hierboven, niet toegestaan door het VN-Verdrag en, zoals hieronder zal worden onthuld, bevestigd door een wikileaks-kabel.

a) Het Verdrag van de Verenigde Naties definieert bemiddeling bij de betaling van adoptiebureaus als kinderhandel. “Protocol ondertekend en geratificeerd bij resolutie A / RES / 54/263 van 25 mei 2000 met ingang van 18 januari 2002: Artikel 2: (a)” Verkoop van kinderen “: elke handeling of operatie waarbij een kind door een persoon wordt overgedragen of een groep personen aan een ander in ruil voor een vergoeding of een ander voordeel.”

B) Het Haags Verdrag is volledig tegen: betaling aan particuliere instellingen, artikel 32: (2) Alleen kosten en uitgaven, met inbegrip van redelijke professionele honoraria van de bij de adoptie betrokken personen, kunnen in rekening worden gebracht of betaald. De bestuurders, beheerders en werknemers van de bij een aanneming betrokken organen ontvangen geen beloning die onredelijk hoog is in verhouding tot de geleverde diensten

Roemenië heeft de Europese Commissie bedrogen door de mogelijke gevolgen te negeren en de staatsgreep te plegen bij de regering van Ciolos (2015-2016)
Achtergrond: een enorm schandaal in het Europees Parlement maar ook in de Europese Commissie werd in 2004 in gang gezet nadat werd vastgesteld dat de (verplichte) gemeenschapswetgeving voor Roemenië “het Verdrag van de Verenigde Naties per ongeluk werd geschrapt en vervangen door het “Amerikaanse” Haags Verdrag!”

In 2012 gebeurde dit voor de tweede keer met de steun en deelname van dezelfde mensen, Margarete Tuite, Europees coördinator voor kinderrechten, die in 2013 toegaf, in een “vernederend” interview, dat zij degene was die het VN-Verdrag had geschrapt, maar de fout onmiddellijk herstelde.

Video hier

De kabel gepubliceerd door Wikileaks tussen het State Department en de Europese Commissie, 4 juni 2010, ter bevestiging van het Verdrag van de Verenigde Naties.

Hier de originele Wikileaks-versie

“Geachte heer Staatssecretaris,

Bedankt voor uw brief van 4 mei 2004 over de kwestie van interlandelijke adopties uit Roemenië.

Ik wil graag verduidelijken dat de Europese Commissie als zodanig niet tegen interlandelijke adoptie is. Het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind bepaalt echter dat adoptie tussen landen alleen kan worden overwogen als het kind niet in een pleeggezin of een adoptiefamilie kan worden geplaatst of niet op passende wijze kan worden verzorgd in het land van herkomst van het kind. Deze “laatste redmiddel” bepaling is in overeenstemming met de bepaling in het VN-verdrag die verwijst naar de “wenselijkheid van continuïteit in de opvoeding van een kind en naar de etnische, religieuze, culturele en taalkundige achtergrond van het kind.”

Alle lidstaten van de EU hebben het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind geratificeerd en moeten daarom de bovengenoemde beginselen respecteren. Daarom is de Commissie van mening dat het moratorium op adopties tussen landen noodzakelijk is zolang er geen wetgeving van kracht is die volledig aan dit verdrag voldoet en zolang er geen administratieve capaciteit bestaat om deze wetgeving ten uitvoer te leggen.

Het staat in de brief van de commissaris voor uitbreiding, Gunter Verheugen, op 4 juni 2004.

Hij stelt verder dat: onze primaire focus moet liggen op het op orde brengen van het systeem van kinderbescherming in Roemenië, zodat we de gebruikelijke situatie bereiken in de lidstaten van de EU waar internationale adopties de uitzondering zijn. Daarom heeft de EU Roemenië ondersteund bij zijn inspanningen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Comments are closed.